Sviatosť manželstva

Sviatosť manželstva sa uzatvára v čase, ktorý si snúbenci dohodnú s kňazom počas návštevy kancelárie farského úradu. Zvyčajne sú sobáše v sobotu popoludní okrem obdobia adventu a pôstu.

Snúbenci sa zahlásia najmenej štyri mesiace pred plánovaným sobášom na farskom úrade a dohodnú sa s kňazom na dátume a hodine sobáša.

Snúbenci prinesú krstné listy. Krstný list nemá byť starší ako tri mesiace.

Štvrtok pred sobášom snúbenci po predchádzajúcej dohode s kňazom prichádzajú na nácvik obradu a pristúpia k sv. spovedi

Snúbenci sa pred sobášnym obradom zúčastnia na predmanželských náukách.

Termín náuk vám bude oznámený pri návšteve farskej kancelárie.