Krst

Milí rodičia, blahoželáme Vám k narodeniu Vášho dieťaťa! Krst svojho dieťaťa vybavíte osobnou návštevou aspoň jedného rodiča v našej farskej kancelárii.

Krst dieťaťa do siedmeho roku veku.

Minimálne požiadavky pre možnosť pokrstenia dieťaťa do siedmich rokov veku sú vybraté z cirkevného zákonníka „Kódex kánonického práva“, platneho v celej Cirkvi.

Kán. 867 – § 1. Rodičia sú povinní postarať sa, aby deti boli pokrstené v prvých týždňoch; čím skôr po narodení, ba ešte predtým sa majú obrátiť na farára, aby požiadali o sviatosť pre dieťa a aby sa na ňu náležite pripravili.
§ 2. Ak sa dieťa nachádza v nebezpečenstve smrti, má sa bezodkladne pokrstiť.

Krstenec
Kán. 868
 – § 1. Aby sa dieťa dovolene pokrstilo, sa vyžaduje:
1. aby rodičia, aspoň jeden z nich alebo kto ich zákonne zastupuje, súhlasili;
2. aby bola opodstatnená nádej, že bude vychovávané v katolíckom náboženstve; ak taká nádej úplne chýba, má sa krst podľa predpisov partikulárneho práva odložiť, pričom sa rodičom vysvetlí dôvod.
§ 2. Dieťa katolíckych, ba aj nekatolíckych rodičov sa v nebezpečenstve smrti dovolene krstí aj proti vôli rodičov.

Krstný rodič
Kán. 872
 – Krstencovi sa podľa možnosti má dať krstný rodič,ktorého úlohou je dospelému krstencovi pomáhať pri uvedení do kresťanského života a dieťa, ktoré má byť pokrstené, spolu s rodičmi priniesť na krst a takisto sa usilovať, aby pokrstený viedol kresťanský život, primeraný krstu, a aby verne plnil povinnosti, ktoré s ním súvisia.
Kán. 873 – Za krstného rodiča sa má brať iba jeden krstný otec alebo iba jedna krstná matka, alebo jeden krstný otec a jedna krstná matka.
Kán. 874 – § 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krstného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám krstenec alebo jeho rodičia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár alebo vysluhovateľ, a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, ak diecézny biskup nestanovil iný vek alebo ak sa farár alebo vysluhovateľ domnievajú, že z oprávneného dôvodu treba pripustiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal najsvätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým trestom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou krstenca.
§ 2. Pokrstený, ktorý patrí do nekatolíckej ekleziálnej spoločnosti, sa má pripustiť jedine spolu s katolíckym krstným rodičom, a to iba ako svedok krstu.

Deň slávenia
Kán. 856
 – Hoci sa krst môže udeliť v ktorýkoľvek deň, predsa sa odporúča, aby sa spravidla slávil v nedeľu alebo ak je to možné na Veľkonočnú vigíliu.

Miesto slávenia
§ 2. Má byť pravidlom, aby dospelý bol pokrstený vo vlastnom farskom kostole, dieťa však vo vlastnom farskom kostole rodičov, ak sa z oprávneného dôvodu neodporúča niečo iné.

V našej farnosti:

  • rodičia nech požiadajú o krst pre svoje dieťa vo farskej kancelárii najmenej tri týždne vopred.
  • Doložiť krstné listy krstných rodičov (krstný list nech nie je starší ako 3 mesiace). Krstný list vám na požiadanie vydá farský úrad, kde bol udelený krst.
  • krst sa udeľuje v sobotu o 11.00 hodine v kostole, resp. v nedeľu pri sv. omši o 10.00 hod., v mesiacoch júl a august sa krstí v nedeľu o 11.15 hod., resp. pri sv. omši o 10.00 hod.
  • predkrstná príprava býva v piatok o 17.00 v učebni vedľa kancelárie, okrem prvého piatku
  • krstný rodič sa pri krste nezastupuje inou osobou