Príprava na prvú svätú spoveď a prijatie Eucharistie

Tak ako dieťa postupne rastie telesne aj mentálne, mal by rásť aj jeho vzťah k Bohu, o ktorý sa rodičia snažia výchovou vo viere. Jej základom je každodenný náboženský život v rodine: zvlášť nedeľná sv. omša a prežívanie nedele, osobný príklad viery rodičov a to, že sami prijímajú sviatosti a žijú z nich. Táto úloha rodičov je nezastupiteľná, v tom škola a farnosť môže len pomáhať, ale nie nahradiť rodičov. Náboženská výchova v škole pomáha obohatením poznania. Farnosť je zas miestom, kde sa deti potrebujú začleniť do rodiny Kristovej Cirkvi, ktorú vytvárame všetci vďaka krstu a viditeľne sa s ňou stretávame práve vo farnosti. Ježiš Kristus totiž zveril poklad Božieho Slova a svoje sviatosti Cirkvi, preto ju potrebujeme.

Na ceste rastu života viery všetci prechádzame jednotlivými etapami, pričom základom je uvádzanie do kresťanského života (iniciácia), ktoré je spojené s prijatím troch sviatostí: krstu, eucharistie a birmovania. Deti vo veku 8 – 9 rokov prichádzajú do obdobia života, v ktorom môžu začať posilňovať svoju vieru prijímaním sviatosti Oltárnej a sviatosti pokánia – sv. spovede, po vhodnej príprave a zvládnutí potrebných predpokladov.

V tom potrebujú deti sprevádzanie rodičov, potrebujú čas, ktorý im rodičia venujú rozhovorom o viere, Bohu, zmysle života. Potrebujú aj modlitbu rodičov za nich a spoločne s nimi. To je katechéza v rodine, ktorá na rozdiel od vyučovania v škole, spája učenie so životom. Pomôckou k tomu sú materiály Hodinka viery doma, ktoré rodičom poslúžia na rozhovory s deťmi o témach, ktoré sú prípravou detí v rodinách.

Farská príprava na sviatosť pokánia a prijatie Eucharistie, podľa všeobecných usmernení Katolíckej cirkvi a na základe rozhodnutia nášho diecézneho biskupa (Dokumenty diecéznej synody košickej arcidiecézy, 2006), má prebiehať vo farnosti, do ktorej patríme podľa bydliska a nie podľa toho, kam dieťa chodí do školy. Tiež nestačí, aby dieťa navštevovalo 3. ročník ZŠ a automaticky bolo považované za pripravené na tieto sviatosti. Preto farská príprava má byť zložená z aktivít, ktorými sa farnosť snaží pomôcť rodičom v náboženskej formácii ich detí a samotným deťom dobre sa pripraviť na sviatostný život a začleniť ich do spoločenstva Cirkvi. Nenahradí však zodpovednosť rodičov a ich ochotu aktívne sa zapojiť, k čomu sa rodičia osobne zaviazali pri krste dieťaťa. Aby príprava na prijatie sviatostí priniesla potrebný úžitok, je teda nevyhnutné, aby sa rodičia spolu s deťmi zúčastňovali pravidelne na celej sv. omši každú nedeľu a v prikázané sviatky, a sami prijímali sviatosti, na ktoré sa pripravujú ich deti.