Spoločenstvo Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Krátko z histórie

Prvá myšlienka vzniku Bratstva vznikla vo Svätom roku 1725 Bratstvo bolo zasvätené v r. 1726 Božskému Srdcu. Dekrét o vzniku nového bratstva bol podpísaný 10. januára 1729. V tom istom roku – 1729 – bola však žiadosť o zavedenie sviatku Božského Srdca pre celú Cirkev Rímom zamietnutá. Sviatok bol schválený až r. 1765.

Zameranie a cieľ

Pred nástupom socializmu boli Bratstvá Božského Srdca Ježišovho (BBSJ) u nás tak, ako Bratstvá sv. ruženca, teda prakticky v každej farnosti. Nebolo však centrum BBSJ. Po páde socializmu sa obnovujú nielen diecézne a rehoľné semináre a rehoľné komunity, ale aj bratstvá. Tak sa obnovuje aj BBSJ, a to zásluhou d.o. Imricha Kováča, ktorý ako farár vo farnosti Litava sa zaslúžil o oživenie tohoto Bratstva – do novembra 2010 asi v 80% farností na Slovensku. V BBSJ je v súčasnej dobe prihlásených viac ako 54000 členov.

Charakteristika

Naša farnosť sv. Koš. mučeníkov – Nad Jazerom má k dnešnému dňu aj s filiálkou Vyšné Opátske takmer 300 členov a ctiteľov, keď sa prví členovia do BBSJ prihlásili v r. 2000 po návšteve d.o. Kováča v Košiciach. V našej farnosti máme vlastnú Kroniku BBSJ, pravidelne po celý rok obetujeme rannú sv. omšu na prvý piatok za členov BBSJ a ctiteľov BSJ, zúčastňujeme sa farských pútí, modlitebných stretnutí a pri ďalších aktivitách vo farnosti (zbierky, milodary a p.). Organizujeme 1x ročne stretnutie členov BBSJ a ctiteľov BSJ vo farnosti pod vedením nášho pána farára, tieto stretnutia boli v r. 2004 – 2010, pre tento rok bolo toto stretnutie v mesiaci jún pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Košice majú asi najprepracovanejšiu infraštruktúru miestnych bratstiev pri jednotlivých kostoloch a farnostiach, kde pracujú horlitelia BBSJ. V súčasnosti je centrom BBSJ pre Košice kostol BSJ u Jezuitov na Komenského ulici, kde sa každý druhý piatok mesiaca stretávajú členovia a horlitelia BBSJ za prítomnosti niektorého z pátrov SJ pri spoločných modlitbách a duchovnej obnove.

Kontakt

Horliteľkou našej farnosti je Ružena Míková,
vo Vyšnom Opátskom Jozef Bučko.
frantisekmika@gmail.com